måndag 6 april 2015

Matmödrar och tjänarinnor

"Af stor vikt för ett godt förhållande mellan matmödrar och tjänarinnor är, att båda till hvarandra intaga den rätta ställningen. En husmor bör ej betrakta tjänarinnan blott som en betald kraft, hvilken bör nyttjas så mycket möjligt är, till och med öfver förmågan, och tjänarinnan bör ej betrakta matmodern som sin naturliga fiende, hvilken blott tänker på att undertrycka henne. Tyvärr äro icke alla fruar goda husmödrar. Särskildt nygifta fruar begå ofta af alltför stor ifver många fel. Detta kan nu icke undvikas, ty lifvet är för oss alla en ständigt fortgående skola; vi lära och skola lära, så länge vi andas.

Men liksom redan barnen fort märka och begagna sig af föräldrarnas svagheter så göra äfven tjänarinnorna i förhållande till sina matmödrar; och därför böra dessa senare noga akta sig för att träffa anordningar, som de ej bestämdt veta vara riktiga. Falska befallningar skada auktoriteten och uppväcka motsägelser, som, kanske en gång berättigade, andra gånger upprepas utan berättigande och undergräfva diciplinen. Den, som utställer ett arbete, måste veta hvilken tid arbetet kräfver. Begär man för mycket af tjänarne, så gör man dessa ovilliga och ohågade; man bör därför understundom äfven säga ett berömmande eller uppmuntrande ord; där hederskänsla finnes, är detta rätta sporren.

Hushållning är en konst; husmodern bör aldrig glömma detta. Vänlighet, mildhet, ett förekommande sätt bör vara hennes utmärkande egenskaper: häftighet och nycker förstöra hemmets frid. Husmodern bör likna en god fältherre, som sedan han i hemlighet utarbetat och uttänkt en stridsplan, ger sina befallningar på ett lugnt, vänligt och ett bestämdt sätt; ju osynligare för åskådaren de trådar äro, som sätta verket i rörelse, dess mönstergillare blir det. Intet är förskräckligare än ett ständigt springande fram och tillbaka, skrik och slående i dörrarna. I synnerhet i gästers närvaro bör husmodern städse söka bevara ett yttre lugn, ty det pinar hvarje finkänslig besökare se, att han vållar husmodern besvär och ansträngning.
Begå tjänarne i främmandes närvaro fel, så ignorerar en klok husmoder dem eller slår bort dem med några skämtande ord. Det är mycket bättre att med lugn min servera en förstörd eller illa tillagad rätt än att ställa till en "scen". Tillrättavisning gifves sedan mellan fyra ögon; den tillrättavisade medgifver då lättare sitt fel och erkänner tillika med tacksamhet, att hon skonats, medan främmande hörde på."  
Källa för citerad text om "förhållandet mellan matmödrar och tjänarinnor": "Oraklet eller fråga du, så svarar jag!", 1899.

l


(Egen bild)

"Spenat förekommer i två hufvudvarieteter, rundbladig (med runda blad och frön), hvilken anses mera gifvande, samt spetsbladig eller taggspenat (med vid basen pillika blad och taggiga frön). På kalljord sås spenat, så snart snön gått bort i mars eller april, och sedan företages en ny sådd hvar fjortonde dag till midten eller slutet af maj. Under sommaren lönar det sig vanligen icke att så spenat, men i början af augusti kan man så på nytt och fortsätta därmed hvar annan vecka till in i september. Bästa jordmånen är fet, sandblandad lerjord eller svartmylla. Fröet bredsås tunt eller sås i rader på en vanlig säng. Jordens tillpackning genom trampning vid sådden befordrar växtligheten. För att erhålla spenat tidigt sår man sådan på de första drifbänkarna i januari, februari eller mars. Bänkarna luftas väl, och värmegraden i dem bör icke öfverstiga 10 à 12 grader C. Vid fröodling böra plantorna gallras, så att de komma på en inbördes afstånd af omkring 20 cm. Alla hanplantor borttagas, så snart de blommat ut. Fröet är moget, då det förlorat sin gröna färg och stjälken börjar gulna. Stånden upptagas då och torkas upphängda i knippen på en luftig plats, hvarefter fröet afrepas och  rengöres. Det bibehåller grobarheten 3 à 4 år." 
Citerad text är hämtad ur: "Oraklet eller fråga du, så svarar jag!", från år 1899.

k

 "Den gamla "kaffeskytteln" börjar allt mer utträngas af den nyare rostningsapparaten med vef, hvilken också lämnar ett vida bättre resultat. Rostningen bör ske öfver frisk koleld (ej vid eld af gas, koks eller fotogen, hvilka afgifva luktande gaser, som kaffet kan taga åt sig), och genast afbrytas, då kaffet antagit en ljusbrun färg. För att bevara aromen hos bönorna kan man omedelbart efter rostningen öfverströ dem med finstött socker. Det rostade kaffet bör förvaras i ett väl tillslutet kärl af glas, ej bleckkärl, och endast så mycket däraf malas, som för hvarje kok erfordras. Äfven kan för rostningen användas upphettad luft, s.k. ångrostning."
"Att skilja malet rent kaffe från det, som är blandadt med cikoria. Man blandar något af det malna kaffet i ett glas med kallt vatten och omrör det väl. Färgas icke vattnet, och blir kaffet liggande ofvanpå, är det rent; men färgas vattnet däremot rödaktigt, och falla brunaktiga delar till bottnen, är det blandadt med cikoria."

Källa för citat ovan: "Oraklet - Fråga du, så svarar jag!", från 1899.

~

[...]"En del specerier hade börjat komma in i hushållsbilden under årtiondena före 1890. Viktigast var kaffet och snuset. För minnet finns inga hållpunkter när det skedde, och säkerligen var tiden olika på olika platser. En gång mot slutet av 1890-talet berättade en åldrande kvinna för mig, att hon några årtionden tidigare fått en strut med orostat kaffe. Den tiden skedde nämligen all kafferostning i hemmen. Hon hade kokat kaffet tillsammans med fläsk liksom ärtorna på torsdagarna. Men den nya soppan blev henne en stor besvikelse, ty bönorna var alltjämt lika hårda trots kokningen."[...]

Källa för citat ovan: "Från självhushållets tid" av Torsten Nothin (Natur och Kultur). Boken trycktes 1966.

~

Och med det avslutas för denna gång dessa tillbakablickar vad gäller just kaffet.

(Eget foto)


"50 kalorier för 1 öre"

1 kopp kaffe (Hindhede).
110 gr. vatten
2 gr. kaffe  0,30 öre
2 gr. surrogat (lejontand)  0,16 öre
15 gr. grädde  1,50 öre
10 gr. socker  0,70 öre
  2,66 öre
1 kopp kaffe (Jürgensen "Mad og Drikke").
110 gr. vatten
15 gr. kaffe  3,25 öre
10 gr. socker  0,70 öre
15 gr. grädde  1,50 öre
  5,45 öre
Tillagning af 6 koppar kaffe (Hindhede). 
"6 koppar vatten bringas i kokning i en liten tekittel. 3 mycket stora* (så mycket som följer med = 8 gr.) rågade teskedar af en blandning af lika vikt kaffe och surrogat röras noga omkring i vattnet med en tesked. Får draga 5 minuter. Hälles så öfver i den förut skållade och sköljda kaffepåsen i kaffepannan och brygges 2 gånger under uppvärmning.
När man icke vant sig vid det starka "extrakt", som husmödrarna ofta laga, ungefär motsvarande prof. Jürgensens recept, smakar detta kaffe bra, och det innehåller blott 1/7 af giftämnet koffein i förhållande till det starka kaffet, under det att näringsvärdet, som blott är beroende på tillsättningen af socker och grädde, är detsamma.
Dricker man kaffe med mjölk (1/2 kopp kaffe till 1/2 kopp söt mjölk), så kostar en sådan kopp 1,06 öre och innehåller 80 kalorier, hvilket är 50 kalorier för 1 öre. Då däri blott finnes 1/2 à 1 cg. koffein, är en sådan morgondryck väl försvarlig, hvilket "extrakt"-kaffet icke är." 
* Eller 6 medelstora rågade teskedar. 

Källa för ovanstående textcitat: "Ekonomisk Kokbok" af M. Hindhede, från år 1910.

Undrar ni vad "hundtand" är i texten ovan från 1910? Se då här, och det var alltså roten som användes till kaffesurrogat.

(Eget foto)
...och så skjuts in i ugnen.

~

Så var det då igår
himlen grät sin tår,
i mången skur så svår.
Mig arme, skyndsamt löpa,
lät mig ånyo döpa
blott för att klappen köpa.

Sprang från port till port,
uti båd' slask och l...t.
Pengen glömd:
- Rent förgjort!

Skynda åter till vårt kök
leta recept i julestök,
gjorde ett redigt genomsök.
Klappen ej försaka,
började att baka,
det blev en liten k...a!

Grubbla sen kors och tvärs
för att skriva julklappsvers,
det var en riktig pärs!
Stor var min möda,
men det ville ej flöda,
tappade tråden den röda!

Äsch, när inge' låter kul
och efter allt detta strul,
får det räcka med ett enkelt:
- God Jul!

Önskar

Åsafredag 3 april 2015

"Blodsmåne": Månförmörkelse den 4 april 2015

Jorden befinner sig exakt mellan sol och måne, solstrålarna mot månen blockeras av Jorden under förmörkelsen och antar en blodröd färg; "blodsmåne". Dessvärre kan detta inte ses annat än kring Stilla havet denna gång. Nästa chans för att beskåda månförmörkelse blir den 27 och 28 september i år och då kan den ses från västra och centrala Europa på morgonen den 28 september.Källor: Nasa, space.com.