torsdag 12 september 2013

Husby-Sjuhundra kyrka

Runstenar har man funnit i större antal i och kring Husby-Sjuhundra kyrka.
Detta är en av Upplands äldsta kyrkor, d.v.s från slutet av 1100-talet. När kyrkan byggdes gick en havsvik fram till Husbyn. 

Kyrkans kor byggdes ut och sakristian tillkom på 1200-talet. Tvåhundra år senare byggdes ett vapenhus. Tornet murades ovanpå vapenhuset i början av 1800-talet och det ska väl vara där i tornet kyrkklockorna finns(?).
Fattigbössa


 Runstenar lär det finnas gott om i dessa rikets betydelsefulla "husbyar" och flera av Upplands runstenar finns därför just här i Husby-Sjuhundra. Den högrest tjusiga stenen, med text på tre sidor, (närmaste två bilderna nedan) har man 1728 funnit vid kyrkans renovering. Stenen lär berätta att de fem bröderna som rest den, har gjort detta efter sin bror Sven. På sin resa mot England dog denne bror på Jylland. Inskriften ska vara från 1000-talet e.Kr.
 "Djärv och Orökja och Vige och Joger och Gerhjälm, dessa alla bröder läto resa denna sten efter Sven, sin broder. Han blev död på Jutland. Han skulle fara till England. Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade."

En förklaring till texten menar man skulle kunna vara att denne Sven kan ha varit delaktig i Knut den Stores erövring av England år 1016. "Han blev död"... skall betyda att han antas ha avlidit p.g.a sjukdom eller olycka där på Jylland. Att runskriften avslutas med en bön ska inte vara något ovanligt, däremot lär den här bönens formulering vara rätt så ovanlig.

Längre ner på samma sten fast på samma sida,
de andra sidorna skuggades idag av trädet intill,
då solen bestämde sig för att titta fram.


Ovan och nedan: Runstenar med inskrifter från 1100- och 1000-talen e.Kr.

~

"Här ligger Sigrev, broder till ... Och Öpir ristade runorna."

Skillnaden från andra runstenar skall här vara att denna varit en gravsten och som sådan ristats i "runstensperiodens" slut.

~

"Erik och Håkon och Ingvar och Ragnhild, de ... Han blev död i Grekland. Gud och Guds moder hjälpe hans själ."

Enligt denna informationsskylt (från Riksantikvarieämbetet), skall en annan sten finnas vid Rimbo kyrka. Samma bröder (tillsammans med en fjärde bror; Anund) berättar då att den stenen restes för en femte bror: Ragnar. Eftersom den sten som finns här vid Husby-Sjuhundra kyrka är skadad, där den dödes namn skall ha stått, spekulerar man om att det kanske var Anund som dog i Grekland...

~

Källor: Riksantikvarieämbetets informationsskyltar intill Husby-Sjuhundra kyrka,


(Den 12 september 2013)